Aktuální všeobecné podmínky platné od 08/10/2020 11:00:11


Všeobecné obchodní podmínky english1to1 (dále jen „VOP“)

Uživatel se zavazuje, že nebude na Stránky umisťovat data a soubory, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby. 

1. Obecná ustanovení a předmět VOP

a) Tyto VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění a vydává je english1to1, IČ: 88227472, se sídlem Vondroušova 1163/6, 163 00 Praha 6. 

b) english1to1 poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto VOP upravují smluvní vztah mezi english1to1 a studentem jazykových lekcí a jsou pro zúčastněné strany závazné. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí jazykových služeb mezi english1to1 a studentem (dále jen „smlouva“), která vzniká na základě řádně vyplněného formuláře na webové stránce nebo konkrétní oboustranné dohody akceptované ze strany english1to1 a zařazením studenta do konkrétního výukového plánu. 

c) english1to1 je jedinou osobou oprávněnou přijímat a vyřizovat veškeré reklamace studenta týkající se výkladu či plnění těchto VOP. Vzdělávací instituce english1to1 není odpovědná za nedodržení závazků vycházejících z těchto VOP, pokud k porušení došlo v důsledku nepředvídatelné události, v případě vyšší moci (vis maior) nebo činem způsobeným osobou nemající nic společného s organizací jazykových kurzů, a/nebo se službami poskytovanými ze strany english1to1 při této příležitosti. 

d) Je výslovně stanoveno, že informace uvedené na webových stránkách english1to1 mohou být změněny a student s nimi bude před potvrzením objednávky obeznámen s výjimkou těch, které se týkají jiných služeb, které mohou být uzavřeny, změněny, odloženy či zrušeny bez předchozího upozornění. 

e) Předmětem těchto VOP je obeznámit studenta s popisem služeb nabízených english1to1 a zejména ho seznámit s cenami, způsoby platby, podmínkami odstoupení od smlouvy a změny smlouvy. Tyto VOP mohou být změněny v případě akcí na určité produkty / služby nebo během určitých období v roce. Pro tyto akce jsou zvláštní prodejní podmínky upřesněny na webových stránkách english1to1. 

f) Student a english1to1 sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se smlouvou e-mailovou korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany english1to1 odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou studentem. Student dává english1to1 souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb.

2. Přihlášení ke studiu jazyka a uzavření smlouvy

a) Smlouva o poskytování jazykových služeb mezi english1to1 a studentem vzniká řádným vyplněním registrační přihlášky a její akceptací ze strany nglish1to1 nebo potvrzením objednávky přes e-mail. 

b) Smlouva mezi english1to1 a studentem může být uzavřena pouze způsobem, který́ určí english1to1.

3. Platba

a) Cenu za služby tzv. výuku jazyka je možné hradit převodem z účtu na účet english1to1, platební bránou GoPay nebo platbou hotovosti vždy po odučené jednotlivé lekci. 

b) Číslo účtu english1to1 je 2229574183/0800, ve zprávě příjemce je potřeba zadat jméno a příjmení studenta.

4. Storno a reklamační podmínky

Podmínky pro stornování jazykové výuky jsou následující:

a) Stornování předem uhrazených jazykových lekcí do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.

b) Stornování předem uhrazených jazykových lekcí po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

c) english1to1 si vyhrazuje právo na výukové změny (změna učební osnovy, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

d) Dojde-li ke změně výuky nebo k jejímu zrušení, bude student neprodleně informován.

e) V případě zrušení výuky nebo její části english1to1, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazené výuky.

f) V případě vrácení části nebo celé částky za výuku, bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.

g) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy english1to1 poskytl studentovi možnost zúčastnit se jazykové výuky podle předem dohodnutých požadavků.

V případě, kdy je student přesvědčen o tom, že english1to1 nesplnil řádně své závazky vyplývající ze smlouvy, je oprávněn uplatnit u english1to1 reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je student povinen uplatnit dříve, než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy u fyzických osob a názvu, IČ, sídla, kontaktní adresy a jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem společnosti u právnických osob. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem (např. Druh výuky, lekce, jednání lektora apod.). Reklamaci/stížnost student doručí english1to1 bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla english1to1 nebo na e-mailovou adresu info@english1to1.cz. english1to1 na požádání vystaví studentovi potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.

5. Promeškané hodiny a nevyužití služeb

a) Za neúčast studenta ve výuce, kterou včas a řádně nezruší alespoň 24 hodin předem, neposkytuje english1to1 žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

b) Včasné zrušení výuky lze provést telefonem nebo emailem.

6.   Certifikát

a) Každý student po složení úrovňových zkoušek minimálně na 70% má nárok na získání certifikátu o absolvování výuky.

b) V případě nesložení úrovňové zkoušky může student opakovat zkoušku v nejbližším termínu, na kterém se s english1to1 předem dohodne.

c) V případě, že student nesloží úrovňovou zkoušku ani na třetí pokus, může být přeřazený do nižší vědomostní úrovně.

d) Certifikát je vydaný na základě písemné nebo ústní žádosti.

f) Certifikát není vystavován automaticky.

 7.   Výukové materiály

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany english1to1 jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmožením (kopií) materiálu.

 8.   Odstoupení od smlouvy

a) english1to1 si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta ve výuce jazyka, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků výuky nebo lektora english1to1, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh výuky. 

b) english1to1 je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnutou výši platby.

 9.   Odpovědnost

a)  english1to1 neodpovídá za škodu způsobenou:

• porušením smluvních povinností studentem
• důsledkem přerušení dodávky služeb či vadného poskytnutí služeb english1to1 ze strany třetích osob
• uvedení nesprávných údajů ze strany studenta

b)  Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení či selhání v plnění jakýchkoliv povinností dle smlouvy, které jsou zapříčiněny vyšší mocí.

10. Souhlas a změny podmínek

a) Tyto VOP jsou součástí každé objednávky (řádně vyplněného formuláře na webových stránkách) nebo konkrétní oboustranné dohody o poskytování jazykových služeb uzavřené mezi english1to1 a studentem. 

b) Student prohlašuje, že byl english1to1 před poskytnutím služeb seznámen s obsahem smlouvy, VOP a platným ceníkem, základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb (dále též „důležité informace“). Veškeré důležité informace jsou umístěny na internetových stránkách english1to1. 

c) Student souhlasí s tím, že důležité informace mohou být jednostranně měněny english1to1 v rozsahu daném právními předpisy. O každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován zejména prostřednictvím internetových stránek english1to1, případně prostřednictvím emailové komunikace v dostatečném časovém předstihu. Student prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách english1to1 seznámit před každým poskytnutím služby. 

d) Za změnu důležitých informací se nepovažuje oprava chyb. Student se zavazuje s novým zněním důležitých informací seznámit. Pokud student písemně nesdělí english1to1 svůj nesouhlas s navrhovanými změnami důležitých informací nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro studenta závazné ode dne uveřejnění na internetových stránkách. Pokud student odmítne návrh english1to1 na změnu smlouvy, má právo přede dnem, kdy mají VOP nabýt účinnosti, bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět smlouvu.

 11. Dodatky

a) english1to1 je oprávněn odmítnout poskytnutí konkrétní služby, zejména zařazení do výuky pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jeho poskytnutí nebo student english1to1 nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.

b) Student není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu english1to1 postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za english1to1.

c) Pokud student nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od english1to1 bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že student se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.

d) VOP byly schváleny english1to1. Tyto VOP jsou pro nové studenty platné a účinné od 10. srpna 2020 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP. 

 

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 08/10/2020 11:00:11.

  2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby WebSnadno uvedené na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?site.