Dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) obsahuje stupnici jazykových dovedností, kterou tvoří stupně A1 až C2.

Modelové stupně dle CEFR


Začátečníci a falešní začátečníci - A1     


POSLECH S POROZUMĚNÍM - dokáže sledovat řeč, která je zřetelná, pečlivě vyslovovaná, s dlouhými pomlkami, aby mohl(a) pochopit význam.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - rozumí jednoduchým frázím ve velmi krátkých jednoduchých textech a dokáže vyhledat známá slova a základní fráze a podle potřeby se ve čtení vracet zpět.

ÚSTNÍ INTERAKCE - umí se jednoduchým způsobem domluvit, ale při komunikaci zcela závisí na opakování a v pomalejším tempu, přeformulování a upřesněních. Umí klást jednoduché
   otázky a na podobné otázky odpovídat, vyjádřit jednoduchá sdělení nebo na ně reagovat, pokud se týkají jeho/jejích základních potřeb nebo jde-li o věci, které jsou mu/jí důvěrně známé.

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV - dokáže vytvořit jednoduché, většinou izolované fráze o lidech a různých místech. 

PÍSEMNÁ INTERAKCE - dokáže písemnou formou požádat o osobní informace nebo je předat.

PÍSEMNÝ PROJEV - dokáže psát jednoduché izolované fráze a věty.


Mírně pokročilí - A2     


POSLECH S POROZUMĚNÍM - dokáže porozumět za předpokladu, že jde o jasně formulovanou pomalou řeč.
   Rozumí frázím a výrazům, které se vztahují k nejnaléhavějším potřebám (základní osobní a rodinné informace,
   nakupování, místopis, zaměstnání), pokud jsou vysloveny pomalu a zřetelně.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - rozumí jednoduchým krátkým textům, které se týkají běžných konkrétních záležitostí
   a obsahují běžnou každodenní slovní zásobu nebo slovíčka spojená s prací.

ÚSTNÍ INTERAKCE - dokáže se poměrně snadno zapojit do konverzačních situací, které mají jasnou strukturu,
   a do krátkých rozhovorů za předpokladu, že mu druhá strana pomůže v případě nutnosti. Zvládne jednoduché
   rutinní konverzace, dokáže klást otázky a odpovídat na ně, vyměňovat si názory a informace týkající se běžných
   témat v každodenních situacích. Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích, které se týkají práce a
   volného času. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, ale zřídka je schopen/schopna porozumět natolik,
   aby udržel(a) konverzaci v chodu. 

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV - dokáže podat jednoduchý popis nebo charakteristiku lidí, životních nebo
   pracovních podmínek, každodenních zvyklostí, co má a nemá rád(a), a to v podobě jednoduchých frází a vět.

PÍSEMNÁ INTERAKCE - dokáže psát krátká frázovitá sdělení týkající se bezprostředních potřeb.

PÍSEMNÝ PROJEV - dokáže napsat řadu jednoduchých frází a vět za použití jednoduchých spojek (a, ale, protože).


Středně pokročilí - B1     


POSLECH S POROZUMĚNÍM - dokáže porozumět nekomplikovaným informacím týkajících se každodenního života a práce, rozpozná obecná sdělení i podrobnosti za předpokladu, že jde o
   zřetelnou výslovnost a všeobecně známý přízvuk. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setká v práci, ve škole, ve volném čase, a to
   včetně krátkých vyprávění.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - dokáže číst s porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované texty vztahující se k tématům jeho/jejího okruhu zájmu.

ÚSTNÍ INTERAKCE - dokáže s jistou mírou sebedůvěry komunikovat o rutinních a méně rutinních záležitostech, které se vztahují k jeho/jejím zájmům a práci. Dokáže získat a předat
   informace, zvládnout méně běžné situace a vysvětlit problém. Dokáže vyjádřit své myšlenky týkajících se abstraktních a kulturních témat (filmy, knihy, hudba). Dokáže si poradit v situacích při
   cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do témat, která jsou mu/jí známá, vyjádřit osobní názory a komunikovat na témata týkající se osobních zájmů nebo každodenního života (rodina,
   koníčky, cestování, aktuální události).

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV - dokáže poměrně plynule podat souvislý, jednoduše formulovaný popis na mnohá témata z oblasti jeho/jejího zájmu.

PÍSEMNÁ INTERAKCE - dokáže sdělit myšlenky a informace na abstraktní a konkrétní téma, ověřit si informace, zeptat se na problémy nebo problémy přesně vysvětlit. Umí napsat osobní
   dopisy, požadovat a sdělit jednoduché informace a vysvětlit, co považuje za důležité.

PÍSEMNÝ PROJEV - dokáže napsat jednoduše členěné souvislé texty z okruhu známých témat, spojuje řadu kratších úseků do celku.


Pokročilí - B2     


POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí spisovné řeči, živé nebo vysílané, na známá i méně známá témata, se kterými se běžně setkává v osobním, společenském, akademickém nebo
   profesním životě. Jeho/její schopnost porozumět ovlivňuje pouze značný hluk v okolí nebo užití idiomatických výrazů. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám i jazykově složité řeči týkající se
   konkrétních a abstraktních témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže rozumět delší promluvě a složité argumentaci, pokud jde o téma, které dostatečně zná
   a je jasně a zřetelně vyjádřeno.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - dokáže číst do značné míry samostatně, přičemž rychlost čtení odpovídá různým druhům textu. Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má rozsáhlou
   „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít problémy s málo častými idiomatickými spojeními.

ÚSTNÍ INTERAKCE - dokáže používat jazyk plynule a přesně a vyjadřovat se v širokém okruhu všeobecných, akademických, profesních nebo zábavních témat. Dokáže komunikovat spontánně
   a gramaticky správně, aniž by se zjevně musel(a) omezovat v tom, co chce říct. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími a
   udržovat s nimi vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou důležitost přikládá událostem a zážitkům, jasně vysvětlit a obhájit názory
   za pomoci vhodných argumentů.

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV - dokáže podat jasný a rozvinutý popis a prezentaci, přičemž zvýrazňuje hlavní myšlenky a uvádí potřebné podrobnosti. Dokáže vytvořit jasné a podrobné
   popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho/jejího zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a podporuje je svými argumenty a
   odpovídajícími příklady.

PÍSEMNÁ INTERAKCE - dokáže v písemné formě podávat účinné informace, vyjádřit své názory a na podobná sdělení reagovat.

PÍSEMNÝ PROJEV - dokáže napsat srozumitelné podrobné texty na různá témata z oblasti jeho/jejích zájmů, přičemž dokáže shrnout, zhodnotit a sestavit informace a argumenty z velkého
   počtu zdrojů.


Velmi pokročilí - C1     


POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí natolik, že dokáže sledovat delší promluvu na abstraktní a složitá témata, která se netýkají jeho oboru, ačkoli občas může potřebovat potvrzení
   podrobností, zejména pokud jde o méně běžnou výslovnost. Dokáže rozpoznat širokou škálu idiomatických a hovorových výrazů. Dovede sledovat dlouhý ústní projev, i když nemá jasnou
   strukturu a informace jsou vyjádřeny pouze v náznacích.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - rozumí podrobnostem v dlouhých složitých textech, ať se vztahují k jeho/jejímu oboru či nikoli, za předpokladu, že má příležitost si znovu obtížné pasáže přečíst.

ÚSTNÍ INTERAKCE - dokáže se vyjádřit plynule a pohotově, téměř bez námahy. Dobře ovládá široký rozsah slovní zásoby, což mu/jí umožňuje, aby výrazy, které mu/jí chybí, nahradil(a)
   opisy. Není zřejmé, že by někdy nemohl(a) najít vhodné slovo nebo se některým výrazům snažil(a) vyhnout. Pouze pojmově náročné téma může bránit přirozenému a plynulému toku jazyka.

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV - umí vytvořit jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o složitých tématech, rozšiřovat je o vedlejší témata, rozvíjet
   konkrétní informace a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

PÍSEMNÁ INTERAKCE - dokáže se jasně a přesně vyjádřit, přičemž se lehce a účinně obrací na adresáta.

PÍSEMNÝ PROJEV - dokáže napsat jasné, dobře uspořádané texty týkající se složitých témat a zdůraznit důležité otázky. Přitom dokáže za pomoci doplňujících argumentů a vhodných příkladů
   podrobně rozvést a podepřít své názory a vhodně text zakončit.


Profesionální úroveň - C2     


POSLECH S POROZUMĚNÍM - bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluveného projevu, živého nebo vysílaného, pronášeného v rychlém tempu rodilého mluvčího.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - rozumí všem formám písemného projevu včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem. Rozumí velmi hovorovým, uměleckým i ostatním textům.
   Rozumí dlouhým složitým textům, oceňuje jemné stylistické rozdíly, chápe vyjádřené i nepřímo vyjádřené myšlenky ve významech textů.

ÚSTNÍ INTERAKCE - dobře ovládá idiomatické a hovorové výrazy, dokáže přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, dokáže svou informaci
   přeformulovat tak snadno, že to partner sotva postřehne.

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV - používá řeč, která je jasná, plynulá, má logickou strukturu, což pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

PÍSEMNÁ INTERAKCE - umí se jasně a přesně vyjádřit, přičemž se lehce a účinně obrací na adresáta.

PÍSEMNÝ PROJEV - dokáže napsat jasný a plynulý složitý text, který má vhodný styl a který je logicky sestaven tak, aby pomáhal čtenáři najít základní body.