ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

    Jedno z řady anglických slovíček, která mají stejný tvar jako podstatné jméno i jako sloveso, je slůvko WALK. Můžeme je tedy přeložit buď jako procházka, chůze,
krok
,
nebo jako jít, procházet se, kráčet....

   WALK - PROCHÁZKA, CHŮZE, KROK 

    Můžeme se projít - take/have a walk, nebo prostě jít na procházku - go for a walk. Také
    můžeme vzít někoho na procházku, jít se s někým projít - take sb for a walk.

    Procházka může být krátká - a short walk, ovšem může se z ní vyklubat i dlouhá procházka
    či túra - a long walk.

    Můžeme říci, že cesta někam trvá třeba deset minut chůze - a ten-minute walk.

    Je také možné poznat někoho podle chůze - recognize sb by his/her walk.

                                               

    Podívejte se na příklady: 

    It's so warm today, why don't we go for a walk?
    Dneska je tak teplo, co kdybychom šli na procházku?

    She takes a walk every evening after diner 
    Každý den po večeři se jde projít.

    Let's take the kids for a long walk today.
    Vezměme dnes děti na dlouhou vycházku.

    It's not far from here, only a fifteen-minute walk.
    Není to daleko, jen nějakých patnáct minut chůze.

    Can you recognize him by his walk?
    Poznáš ho podle chůze?

   WALK - PROCHÁZET SE, JÍT, KRÁČET

   Jako sloveso má walk význam procházet se, jít, kráčet.
   
   I like walking in the mornings.   
   Rád(a) se ráno procházím.

   We walked back through the forest.  
   Zpátky jsme šli přes les/lesem.

   We were walking down the street when we noticed Mark.
   Kráčeli jsme ulicí, když jsme si všimli Marka.

                                                                      

   Spojení walk sb home znamená doprovodit někoho domů, walk the dog má význam jít se
   psem, vyvenčit psa.

   It's so late; I'll walk you home. 
   Už je dost pozdě, doprovodím tě domů.

   "Where is dad?" - "He is walking the dog."
   "Kde je táta?" - "Šel se psem / Venčí psa."

   "Sorry, I have to go home and walk the dog."
 
  "Omlouvám se, ale musím jít domů vyvenčit psa."

 

  Sloveso walk se samozřejmě pojí i s předložkami a vzniká tak celá řada frázových sloves.
   Uveďme si alespoň walk straight/walk right into - vrazit, narazit do nebo walk out on
   (náhle) opustit, odejít od.

   It was so dark that I walked into a wall.
   Byla taková tma, že jsem vrazil(a) do zdi.

   I would never have believed he could ever walk out on me.
   Nikdy bych nevěřila, že by mě kdy mohl opustit.

   A nyní se ještě podíváme na několik ustálených spojení se slovesem walk.
 

walk free - ujít trest, vyváznout bez trestu

   Have you heard about the criminal who killed two people and walked free from court?
   Slyšel(a) jsi o tom zločinci, který zabil dva lidi a vyvázl bez trestu.                                                   


walk tall - chodit se vztyčenou hlavou (být si jistý, že jsem nic špatného neudělal)

   Everybody accuses him of stealing this money but he is walking tall; he knows he is
   innocent.
   Všichni ho obviňují, že ukradl ty peníze, ale on chodí se vztyčenou hlavou; ví, že je nevinný.          

 
walk on air - být štěstím bez sebe

   She is getting married next month and she is walking on air.
   Příští měsíc se vdává a je z toho štěstím bez sebe.     


walk sb off their feet (BrE) - "uchodit", utahat, unavit někoho dlouhým pochodem                                        
   You really walked me off my feet; I am exhausted.
   Mám toho dost, úplně jsi mě utahal(a).

                                                                                 

 
TOPlist