ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE
  Přejít na stránku 1, 23, 4 

 


9. 6. 2015  ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS - EPISODE 2/PART 3

Here is part 3 of episode 2.

To print the episode click the picture on the left.

Enjoy!                                                                       - TO BE CONTINUED -


Glossary:

    to conceive - vymyslet, zplodit (myšlenku)
    just the right moment - v pravý čas
    to set up an experiment - připravovat pokus
    to hook up - zavěsit
    a wire - drát
    to push air - tlačit vzduch
    to stick to - přilnout, přilepit se k (čemu)
    to increase - zvýšit, zvětšit (se)
    pressure - tlak
    to drop - klesat
    a depression - tlaková níže
    an air jet - vzdušné plavidlo
    the axis - osa (pomyslná čára, kolem které těleso rotuje)
    a crook - ohyb
    an index finger - ukazováček
    to expel - vytlačit
    along - podél
    an edge - okraj, hrana

 

 

   
12.6. 2015  MALÉ PŘEKLADOVÉ CVIČENÍ - ŘEŠENÍ
                    (for the Czech text go on facebook)
 
     That's right.
    The American multimillionaire John D. Rockefeller went one day to a restaurant often frequen-
    ted by his eldest son. After dinner he paid the bill and gave the waiter a dollar tip. The waiter
    looked at the coin and remarked: "Well, your son always gives me two dollars!" Whereupon
    Rockefeller said: "My son can afford it, for he has a rich father, but I don't."
 

 

19. 6. 2015  the brave tin soldier
                
(for the video go on facebook)

On his birthday, a boy gets a set of 25 toy soldiers and arrays
them on a table top. One soldier stands on a single leg and
nearby, he sees a paper ballerina. She also is standing on one
leg and the soldier falls in love.
The next day, the soldier falls
from a 
windowsill and lands in the street. Two boys find the
soldier, place him in a paper boat, and set him sailing in the
    the  gutter. Sailing on, the boat is washed into a canal, where the tin soldier is swallowed by
    fish. When the fish is caught and cut open, the tin soldier finds himself once again on the
    table top before the ballerina. 

    Inexplicably, the boy throws the tin soldier into the fire. A wind blows the ballerina into the fire 
    with him; she is consumed at once and the tin soldier melts into the shape of a heart.                           

    soldiers made of tin - cínoví vojáčci     
    a rifle - puška

    to look alike - vypadat podobně, stejně
    except - kromě, až na
    just like - tak jako, zrovna jako

    in particular - zejména, obzvláště
    it meant to look like - mělo to vypadat jako /mean - meant - meant/
    to be cut out of paper - být vystřižený z  papíru
    to have on - mít na sobě
    a ribbon - stuha, stužka, pentle  

    stretched out - natažený
    on tiptoe - na špičkách (stát)
    high up in the air - vysoko do vzduchu
    she held herself perfectly - držela se perfektně, skvěle                          
    a windowsill - okenní parapet
                                                         
    to push the window open - otevřít okno (nárazem, silou)                     ...but the tin soldier stood bravely straight.              
    to the street below - dolů na ulici
    a crack - skulina, štěrbina, škvíra, mezera
    straight up - vzpříma, vzpřímeně
    to hold on to - přidržovat se (čeho) /hold - held - held/
    a maid - služebná, služka    a street gutter - strouha, stružka
    to send out - vyslat, poslat /send - sent - sent/
    to float - vznášet se, být nadnášen    
    a wave - vlna (na vodě)
    not to move a bit - nepohnout se ani trochu
    to look straight ahead - hledět přímo před sebe      
    to drift - být unášen, nesen, hnán
    a drain - odtok, stoka
    to wonder - přemýšlet, uvažovat
    if only - kéž by, kdyby tak
    a current - proud, tok (vody)
    to twirl - točit se, otáčet se                                                               The tin soldier was swallowed by a fish. 
    to sink - klesat ke dnu, potápět se /sink - sank - sunk/
    to fall apart - rozpadnout se /fall - fell - fallen/
    whom - kterou
    to swallow - spolknout
    even so - přesto, i tak    
    to lie straight - ležet rovně (lie - lay - lain/   
    facing forward - otočený, natočený dopředu
    to twist - otočit se, obrátit se 
    a flash - záblesk, zablýsknutí
    to shout - zakřičet, zavolat, vykřiknout
    to catch - chytit, ulovit /catch - caught - caught/
    to bring - přinést, donést /bring - brought - brought/
    to sell - prodat /sell - sold - sold/
    to open up - otevřít, rozevřít
    suddenly - náhle, najednou/
    to throw - hodit /throw - threw - thrown/
    no reason - bezdůvodně, bez příčiny, pro nic za nic
    to melt - roztát se, rotavit se
    the wind blew over - vítr se přehnal /blow - blew - blown/
    to lift up - zvednout, vyzvednout
    to blew - odfouknout, odvát /blow - blew - blown/
    a quick blaze - rychlé vzplanutí, rychlý plamen
    she was gone - byla pryč, zmizela /go - went - gone/
    a little lump - hromádka, hrudka                                                                    ....she found a little lump of tin 
    stove - kamna                                                                                             in the shape of a little heart.
    to clean out - vyklidt, vyčistit                                    
    in the shape of a little heart - ve tvaru srdíčka

 

 


20. 6. 2015  ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS - EPISODE 2/PART 4

Let's improve your reading skills in English by reading the parody of Aladdin's
magic lamp story in 12 scientific episodes! Here is the last part of episode 1.

To print the episode click the picture on the left.

Enjoy!                                                                                      - THE END -


   
     Glossary:

    in other words - jinak řečeno, jinými slovy
    elaborate - složitý, komplikovaný, spletitý
    capable of - schpný (čeho)
    to suck out - vysát, vsát
    adhesive tape - lepicí páska
    pierced - propíchnutý, proděravělý
    a demonstration - předvedení, ukázka
    Archimedes' principle - Archimédův zákon
 

 

 
image
 
1.7. 2015  VĚČNÝ KALENDÁŘ - ČERVENEC 2015
 
      
Umíte si představit, že kdybyste se každý den naučili jedno slovo, 
        
že za rok byste rozšířili svoji slovní zásobu o 365 nových slov?
 
Náš věčný kalendář vám tuto šanci nabízí. Na list v příslušném měsíci si každý
    den zaznamenáte jedno nové anglické slovo s českým překladem a výslovností nebo pro lepší
    zapamatování můžete použít slovo ve větě. Rovněž zapisování anglických frází a předložkových
    vazeb je velmi užitečné.
 
    ☻ Kalendář otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

  
  12. 7. 2015  TOM BLOOD
    
              (for the video go on facebook) 

 

   ☻ video/audio
   ☻ level - Starters 
   ☻ 250 headwords

    Tom Blood is arriving after fighting in the English Civil War but there's nothing in the house and 
    his wife isn't there. Tom goes to London to look for her but no one can help him. In the end he
    finds her in a small room. She hasn't got money because the King has their house and all their 
    things. His men are taking everything from the losers in the Civil War. What will Tom do to take
    it back?
 

    Glossary:

     fighting - boj, bitva, bojování
     civil war - občanská válka
     news - zprávy
     a king - král
     to steal - ukrást, odcizit
     clothes - šaty, oblečení, oděv
     a parson - farář, pastor, duchovní
     a tower - věž
     jewels - drahokamy, šperky, klenoty
     a guard - stráž, hlídka
     to shout - křičet, řvát, volat
     fair - spravedlivý, čestný, poctivý
     clever - chytrý, inteligentní, bystrý

 

  
  16. 7. 2015  CHANGING PLACES
                  (for the video go on facebook) 

 

   ☻ video
   ☻ level - Starters 
   ☻ 250 headwords

    Hal works at the zoo every day and his life isn't exciting until he meets
    Tim. Tim is a movie star. He has a difficult life and he is unhappy until
    he meets Hal. But when they meet and agree to change places, interes-
    ting things start to happen. An, by changing places, the two men learn
    what is truly important in their lives.

  

 

    Glossary:

     to feed - nakrmit, nasytit, dát najíst
     an animal - zvíře, živočich
     a dream - sen, snění
     famous - slavný, proslavený
     to marry - vzít si, oženit se, vdát se
     an actor - herec
     to stare - zírat, civět, dívat se upřeně
     normal - normální, obyčejný
     a movie - film (AmE)
     glasses - brýle
     to recognize - poznat, rozeznat
     nervous - nervózní, vynervovaný
     a crew - pracovní skupina, tým
    to film - filmovat, natáčet
    an idea - myšlenka, nápad
    a fun - legrace, zábava, sranda
    a place - místo
    clothes - šaty, oděv, oblečení                                            
    to brush - kartáčovat, vyčesat                                       
    sure - jistý, ubezpečený                                                 
    a scene - scéna, výjev, obraz                                         
    a boss - šéf, vedoucí, rozhodující postava                       
    a monkey - opice                                                        
    a job - zaměstnání, práce                                              
    a talk show - besední pořad, beseda                              
    a party - večírek, slavnost, oslava                                   
    to agree - souhlasit, být téhož názoru, být zajedno        
    a girlfriend - přítelkyně                                                    
    a role - role, úloha, postava ve filmu                                
    a trick - trik, lest. podvod, podraz                                    
    a star - hvězda (filmová)                                              
    to climb - lézt nahoru, šplhat                                          
    an action - akce, čin, krok, jednání                                
    an accident - nehoda, neštěstí                                        
    a sky tram - lanovka (AmE)                                          
    first aid - první pomoc                                                   
    a desert - poušť                                                           
    a breath - dech, nadýchnutí                                           
    a wedding - svatba 
                                                      

 

 Přejít na stránku 1234 

TOPlist