ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

            Jistě jste si už někdy kladli otázku, kolik je třeba znát slovíček, abyste se
       dorozuměli  kolik jich stačí k tomu, abyste si přečetli třeba knížku nebo noviny.
       A kolik jich zná průměrný rodilý mluvčí? Najít správnou a uspokojivou odpověď
            není ale vůbec snadné, protože otázky tohoto typu jsou velmi subjektivní.

Úvod  

Pokud si klademe otázku, kolik potřebujeme umět slovíček, abychom se dorozu-
měli, pak na 
ni můžeme odpovědět otázkou: Co to znamená dorozumět se? Něko-
    mu stačí, že je schopný zeptat se kudy na nádraží, jiný chce na mezinárodním sympoziu pre-
    zentovat vědecké poznatky z oblasti rostlinné produkce v angličtině.

A jestliže se ptáme, kolik je potřeba znát slovíček k pře-čtení knížky nebo novin, opět odpovíme otázkou: Co je
to přečtení? Je to pochopení jen
hlavních myšlenek nebo perfektní porozumění celého obsahu včetně toho, co je ukryto mezi řádky? Nemůžeme se pak divit, že na inter-
netu najdeme spoustu čísel a my vlastně ani pořádně nevíme, co si z toho máme vybrat.Jde o to, kolik slov
člověk umí použít a kolika slovům rozumí jen pasivně.
Číslo je číslo a nic
 neznamená.

Přesný údaj o tom, kolik slov má angličtina, nikdo ne-
zná. Nicméně s určitostí víme, že nejroz
sáhlejší soudobý slovník Oxford English Dictionary obsahuje neuvěřitel-
ných 300 00 hlavních
 hesel. Moderní angličtina má takto
obrovskou slovní zásobu zejména proto, že v průběhu
    staletí přijala velké množství slov z jiných jazyků. Naštěstí ale opravdu není potřeba znát 300
    tisíc slov, abychom mohli říct, že umíme anglicky.

Basic English

Na počátku minulého století přišel jistý pan Ogden s myšlenkou vytvořit zjednodu-
šenou verzi
angličtiny. Měla sloužit jako mezinárodní dorozumívací prostředek a
    také pomáhat těm, kdo se angličtinu učili jako svůj druhý jazyk. Ogden svou angličtinu po-
    jmenoval Basic English a vydal o ní v roce 1930 knihu "Basic English: General Introduction
    with Rules and Grammar". 

    Hlavní myšlenka byla ostranit z angličtiny všechny složité konstrukty a zachovat jen velmi
    jednoduchý způsob vyjadřování. Basic English tak zůstala plně srozumitelná rodilým mluvčím
    a zároveň byla mnohem snazší na naučení.

    Nejzákladnější slova Basic English obsahovala pouhých 800 slov. Jednalo se o základní tvary
    a počítalo se s používáním odvozenin (like, dislike, likely, unlikely). Ogden dále navrhoval,
    že by se měl každý student k této slovní zásobě naučit ještě asi 100 dalších slovíček ze svého
    oboru činnosti a dalších 50 slovíček ze své konkrétní specializace v něm.

    Těchto celkem 1000 základních slovíček považoval za dostatek k základnímu dorozumění
    v každodenním životě. Předpokládal, že běžně vzdělaný jedinec rozumí dalším 350 "meziná-
    rodním" slovíčkům (standard, super, hotel aj.).

Simple English  

Tato angličtina je zjednodušená forma pro mírně pokročilé (zhruba A2) a obsahuje standardních 1500 slov, což však nestačí k bezproblémovému využívání nezjedno-
    dušených zdrojů. 

    Pro srovnání: u rodilých mluvčích má podobnou slovní zásobu as 3-4 leté dítě. K přečtení
    novin nebo sledování zpravodajství potřebujeme více. Na druhou stranu když si uvědomíme,
    že osmdesát procent textu Harryho Pottera obsahuje (jen) 700/800 slov a devadesát procent
    textu 1800/2150 slov, stačí nám vlastně k základnímu domluvení množství slov okolo tří tisíc,
    což ve skutečnosti vůbec nic není, i když to číslo vypadá vysoké.

    Pojmy Basic English a Simple English se v běžné mluvě zaměňují, ale v zásadě se vždy jedná
    o zjednodušenou formu angličtiny vhodnou pro studium. Není problém naučit se tisíce slov,
    ale správně je používat, včetně plynulého pohotového použití v konverzaci.

Slovní zásoba rodilých mluvčích   

Slovní zásoba rodilých mluvčích závisí na mnoha faktorech, zejména na postavení
ve společ
nosti, vzdělání, zaměstnání či věku. Nejčastěji uváděné odhady aktivní
    slovní zásoby dospělých rodilých mluvčích se pohybují v rozmezí zhruba 10 000-20 000 slov.
    Jejich pasivní zásoba je pak pochopitelně mnohem širší.


 

TOPlist